دسته: فروزشگر گاز روشن

جدید !

فروزشگر گاز روشن

شرکت مهندسي فروزشگر گاز روشن در سال 1371 به منظور ارائه خدمات مشاوره در امور مهندسي تاسیسات گاز و آتش نشانی ، تأسيس گرديده و اكنون يكي از شركتهاي مستقل عمده (طراز اول) در زمينه مشاوره مهندسي تاسیسات  مي باشد. اين مهندسين سازمان نظام مهندسی…

شیر گاز

اصطلاحات در لوله کشی گاز گاز طبیعی : گازی است بی رنگ و بی بو و طبق جدول از گازهای زیر تشکیل شده است. گاز متان CH4 گاز اتان C2H6 گاز پروپان C3H8 گاز بوتان C4H10 %85 %10 %3 %2   لازم به ذکر است…

فروزشگر گاز روشن

شرکت مهندسي فروزشگر گاز روشن در سال 1371 به منظور ارائه خدمات مشاوره در امور مهندسي تاسیسات گاز و آتش نشانی ، تأسيس گرديده و اكنون يكي از شركتهاي مستقل عمده (طراز اول) در زمينه مشاوره مهندسي تاسیسات  مي باشد. اين مهندسين سازمان نظام مهندسی…

جدید !

فروزشگر گاز روشن

شرکت مهندسي فروزشگر گاز روشن در سال 1371 به منظور ارائه خدمات مشاوره در امور مهندسي تاسیسات گاز و آتش نشانی ، تأسيس گرديده و اكنون يكي از شركتهاي مستقل عمده (طراز اول) در زمينه مشاوره مهندسي تاسیسات  مي باشد. اين مهندسين سازمان نظام مهندسی…

فروزشگر گاز روشن

شرکت مهندسي فروزشگر گاز روشن در سال 1371 به منظور ارائه خدمات مشاوره در امور مهندسي تاسیسات گاز و آتش نشانی ، تأسيس گرديده و اكنون يكي از شركتهاي مستقل عمده (طراز اول) در زمينه مشاوره مهندسي تاسیسات  مي باشد. اين مهندسين سازمان نظام مهندسی…

فروزشگر گاز روشن

شرکت مهندسي فروزشگر گاز روشن در سال 1371 به منظور ارائه خدمات مشاوره در امور مهندسي تاسیسات گاز و آتش نشانی ، تأسيس گرديده و اكنون يكي از شركتهاي مستقل عمده (طراز اول) در زمينه مشاوره مهندسي تاسیسات  مي باشد. اين مهندسين سازمان نظام مهندسی…

فروزشگر گاز روشن

شرکت مهندسي فروزشگر گاز روشن در سال 1371 به منظور ارائه خدمات مشاوره در امور مهندسي تاسیسات گاز و آتش نشانی ، تأسيس گرديده و اكنون يكي از شركتهاي مستقل عمده (طراز اول) در زمينه مشاوره مهندسي تاسیسات  مي باشد. اين مهندسين سازمان نظام مهندسی…

سیستم های اعلام حریق

شرکت مهندسي فروزشگر گاز روشن در سال 1371 به منظور ارائه خدمات مشاوره در امور مهندسي تاسیسات گاز و آتش نشانی ، تأسيس گرديده و اكنون يكي از شركتهاي مستقل عمده (طراز اول) در زمينه مشاوره مهندسي تاسیسات  مي باشد. اين مهندسين سازمان نظام مهندسی…

فارسی سازی و راستچین شده توسط وب فیوژن.

طراحی سایت در کرج